A captivating story about life in Ludești

We warmly urge you to discover a fascinating story about the life and amazing experiences of the community of Ludești, Dâmbovița county, a small corner of the country that hides stories of courage, resilience and wisdom that can inspire each of us.

 Thanks to the funder for making this impressive article and bringing these trying lives to our attention!

THE “IMPACT Ludesti” project is financed by the SEE Grants through the Local development, poverty reduction and Roma inclusion programme, implemented by the Romanian Social Development Fund- FRDS as a programme operator (www.frds.rowww.eeagrants.org, www.eeagrants.ro).

The Local development, poverty reduction and Roma inclusion programme

PEOPLE FOR PEOPLE. “When I found out about the personal care qualification courses, this news was like a light in my life”

The projects financially supported by EEA & Norwegian Grants 2014-2021, through the Local Development Program, reducing poverty and increasing the inclusion of Roma, are initiatives thought and carried out by people for people. In this column, we aimed to bring to the fore some of those for whom the projects financed by us really mean a chance.

Today we share with our readers the story of Cristina, one of the 56 people from the town of Ludești, Dâmbovița county, who, after graduating from a qualification course in the field of personal care, now has reason to foresee the future with optimism. The qualification courses were organized by FDP – Protagonists in education, in partnership with the local authorities in Ludești, within the project dedicated to Roma inclusion, “IMPACT Ludești”.

“The hard trials I’ve been through have left me with few options for securing the future. But, at some point, I found out about some qualification courses in areas such as barbering, hairdressing, manicure and pedicure.

This news was like a light, like a hope in my life.”

Cristina learned about the “IMPACT Ludești” project and the qualification course provided free of charge during a meeting with parents organized at the secondary school in Ludești commune. Aware that it represents a unique opportunity for her but also for other members of the community, who, like her, are looking to improve their financial situation, she followed through on the idea of ​​betterment, enrolling and following the qualification courses, together with other people from Ludești, who shared the same hopes and dreams:

“What I found there far exceeded our expectations, not only did I gain the practical skills needed to qualify in this field, but I was supported and encouraged every step of the way by qualified trainers and wonderful colleagues.”

As time passed, Cristina began to develop not only professionally, but also personally. Together with the other students, Cristina learned to overcome her fears and exploit her potential, building a network of support and strong friendship between them.

Their motivation was fueled by the desire to help their families and give their children a better future.

They understood that these personal care skills could be put into practice immediately, allowing them to open their own small businesses or work in beauty salons.

Cristina’s story is the story of all the qualified people at the course organized in Ludești, and it talks about inspiration and determination, about the fight for a better life and for the transformation of a small corner of the country into a place where people support each other and build their own dreams .

Read the full article: ( https://dezvoltare-locala.frds.ro/…/oameni-pentru…/).

Mulțumim finanțatorului pentru realizarea acestui articol impresionant și pentru aducerea în atenția noastră a acestor vieți pline de încercări!

Proiectul „IMPACT Ludești” este finanțat prin Granturile SEE, prin Programul de Dezvoltare locală, reducerea sărăciei și creșterea incluziunii romilor, implementat de Fondul Roman de Dezvoltare Sociala – FRDS, în calitate de Operator de Program (www.frds.ro, www.eeagrants.org, www.eeagrants.ro).

Dezvoltare locală, reducerea sărăciei și creșterea incluziunii romilor

OAMENI PENTRU OAMENI. “Când am aflat despre cursurile de calificare în domeniul îngrijirii personale, această veste a fost ca o lumina în viața mea”

Proiectele susținute financiar de Granturi SEE & Norvegiene 2014-2021, prin intermediul Programului Dezvoltare locală, reducerea sărăciei și creșterea incluziunii romilor, sunt inițiative gândite și realizate de oameni pentru oameni. În această rubrică ne-am propus să îi aducem în prim-plan pe câțiva dintre aceia pentru care proiectele finanțate de noi înseamnă cu adevărat o șansă.

Astăzi împărtășim cu cititorii noștri povestea Cristinei, una dintre cele 56 de persoane din localitatea Ludești, județul Dâmbovița, care, în urma absolvirii unui curs de calificare în domeniul îngrijirii personale, are acum motive să prevească spre viitor cu optimism. Cursurile de calificare au fost organizate de FDP – Protagoniști în educație, în parteneriat cu autoritățile locale din Ludești, în cadrul proiectului dedicat incluziunii romilor, “IMPACT Ludești”.

„Încercările grele pe care le-am trăit m-au lăsat cu puține opțiuni pentru asigurarea viitorului. Însă, la un moment dat, am aflat despre niște cursuri de calificare în domenii precum frizerie, coafor, manichiură și pedichiură. Această veste a fost ca o lumină, ca o speranță în viața mea.”

Cristina a aflat despre proiectul “IMPACT Ludești” și de cursul de calificare furnizat gratuit în timpul unei ședințe cu părinții organizată la școala gimnazială din comuna Ludești. Conștientă că reprezintă o oportunitate unică pentru ea dar și pentru alți membrii ai comunității, care, la fel ca și ea caută să-și îmbunătățească situația financiară, a dat curs ideii de mai bine, înscriindu-se și urmând cursurile de calificare, împreună cu alți oameni din Ludești, care împărtășeau aceleași speranțe și visuri: „Ceea ce am găsit acolo a depășit cu mult așteptările noastre, nu doar că am dobândit abilitățile practice necesare pentru calificarea în acest domeniu, dar am fost susținută și încurajată în fiecare etapă de către formatori calificați și colegi minunați”.

Pe măsură ce timpul a trecut, Cristina a început să se dezvolte nu doar profesional, ci și personal. Împreună cu ceilalți cursanți, Cristina a învățat să-și depășească temerile și să-și exploateze potențialul, construindu-se o rețea de sprijin și prietenie puternică între ei.

Motivația lor a fost alimentată de dorința de a-și ajuta familiile și de a le oferi copiilor un viitor mai bun. Au înțeles că aceste abilități în domeniul îngrijirii personale pot fi puse în practică imediat, permițându-le să-și deschidă propriile afaceri mici sau să lucreze în saloane de înfrumusețare.

Povestea Cristinei este povestea tuturor persoanelor calificate la cursul organizat în Ludești, și vorbește despre inspirație și determinare, despre luptă pentru o viață mai bună și pentru transformarea unui mic colț de țară într-un loc în care oamenii se susțin reciproc și își construiesc propriile vise.

citeste articolul integral ( https://dezvoltare-locala.frds.ro/…/oameni-pentru…/)